Cenník   2017/2018

Cenník za rezerváciu izby pre 1 osobu za 1 noc

Mimosezonná
01.04. – 26.06.
02.09. – 18.12.
Zimná sezóna
19.12. – 27.12.
04.01. – 31.03.
Letná sezóna
27.6. – 01.09.
Silveter
28.12. – 03.01.
2 – 4 lôžková izba 13 € 15 € 15 € Nie je v ponuke samostatne
Apartmán 2+2 15 € 17 € 17 € Nie je v ponuke samostatne
Rodinná izba 60 € 70 € 70 € 80 €
Prístelka 10 € 10 € 10 € Nie je v ponuke samostatne

Cenník za rezerváciu celého objektu za 1 noc

Obdobie Objekt/noc Cena
Mimosezonná 01.04. – 26.06.
02.09. – 18.12.
220 €
Zimná sezóna 19.12. – 27.12.
04.01. – 31.03.
280 €
Letná sezóna 27.6. – 01.09. 280 €
Silvester 28.12. – 03.01. 350 €
  • Deti do 3 rokov zdarma
  • V prípade ubytovania dieťaťa ponúkame detská postieľku vrátane obliečok, nočníku zdarma.
  • Možnosť ubytovania domáceho miláčika – poplatok 5 €
  • Cena zahŕňa:  ubytovanie, energie, wifi uteráky, posteľné prádlo, upratanie po skončení pobytu
  • V zimnej sezóne ponúkame uzamykacie boxy na uskladnenie lyžiarskych potrieb
  • V letnej sezóne ponúkame priestory na uloženie bicyklov
  • Cena nezahŕňa: V cene nie je zahrnutá daň z ubytovania 0, 30 Euro na osobu nad 6 rokov a musí byť zaplatená osobitne.

Platba

Pri rezervácii ubytovania na 1 a viac mesiacov vopred je možné zaplatiť za ubytovanie bankovým prevodom alebo hotovosťou. Číslo účtu pre platbu je SK6409000000005079104509. Izba sa stáva na 100% rezervovanou až po zaplatení 30% z ceny ubytovania. Doplatok sa ubytovanie  bude uhradený pri príchode a to len v hotovosti.

Poplatky za zrušenie rezervácie

Zákazník má právo kedykoľvek pred začiatkom pobytu zrušiť rezerváciu – oznámiť to môže buď písomne alebo telefonicky.

  • Pri zrušení záväznej rezervácie zaplatí zákazník storno poplatok

  • Do výpočtu dní sa nezapočítava deň nástupu na pobyt.

Storno poplatky

Počet dni pred začatím vášho pobytu Percento z celkovej sumy ubytovania
30 a viac dní 10%
8 až 29 dní 25%
menej ako 7 dní 50%

Reklamačný poriadok ubytovacieho zariadenia

Na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií poskytovaných služieb vydávam v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok:

Článok I
Právo na reklamáciu služieb

Klient má právo na reklamáciu prípadných nedostatkov (vád) poskytnutých služieb vrátane práva na ich odstránenie, doplnenie služby, prípadne na náhradné poskytnutie novej služby, primeranú zľavu z dohodnutej ceny služby alebo podľa povahy vady na odstúpenie od zmluvy o ubytovaní. Reklamáciu nedostatkov v ubytovaní je nutné uplatniť si u ubytovateľa alebo ním povereného pracovníka bez zbytočného odkladu. Právo na reklamáciu zanikne ak nebolo uplatnené do 6 mesiacov od poskytnutia služby. Pri reklamácii klient uvedie presné označenie poskytnutej služby, čas kedy bola služba poskytnutá a popis reklamovaného nedostatku.

Článok II
Zodpovednosť ubytovateľa

Reklamáciu vybavuje ubytovateľ alebo ním poverený pracovník zodpovedný za ubytovanie, ktorý je povinný reklamáciu preskúmať a rozhodnúť o spôsobe jej vybavenia. Ak klient uplatní reklamáciu, ubytovateľ, ním poverený pracovník alebo určená osoba je povinný poučiť klienta o jeho právach, na základe rozhodnutia klienta, ktoré z týchto práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má klient právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu služby za inú službu.
Ubytovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať klientovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, ubytovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť klientovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak klient má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
Ubytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Ubytovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením reklamovaného nedostatku služby, doplnenie služby, náhradné poskytnutie novej služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny služby, vrátením ceny služby, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
Ak klient nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže uplatniť svoje právo na súde.

Článok III
Odstrániteľné vady poskytnutej služby

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, klient sa môže domáhať odstránenia vady, doplnenia toho, čo v službe chýba, náhradného poskytnutiu novej služby alebo primeranej zľavy z dohodnutej ceny služby.

Článok III
Neodstrániteľné vady poskytnutej služby

Ak sa pri ubytovaní na izbe pridelenej klientovi vyskytne vada (zvyčajne technického charakteru), ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni klientovi byť ubytovaný alebo mu závažným spôsobom bráni byť ubytovaný riadne, ubytovacie zariadenie nemôže poskytnúť klientovi iné náhradné ubytovanie, má právo na
o primeranú zľavu z ceny služby, ak klient bude na ubytovaní trvať
o odstúpenie zmluvy a na vrátenie peňazí, ak už bolo zaplatené.

Článok IV.
Súčinnosť klienta pri vybavovaní reklamácie

Klient je povinný poskytnúť ubytovateľovi súčinnosť potrebnú k vybaveniu reklamácie najmä tým, že podá pravdivé informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak si to povaha reklamácie vyžaduje, klient umožní ubytovateľovi prístup do priestoru, ktorý mu bol poskytnutý, aby sa mohol presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

Reklamačný poriadok platí od 01.12.2015

V Liptovskom Michale, dňa 01.12.20125
ubytovateľ Mgr. Mária Frisová